Om Lazarus

Lazarus är ett investeringsbolag vars fokus är att förvärva majoritetsandelar i bolag som befinner sig i en utsatt position med finansiella eller operativa utmaningar (speciella situationer) men där det finns en god möjlighet till operativ förbättring (turnarounds). Vid sidan av denna typ av förvärvssituationer letar vi aktivt efter avknoppningar av verksamheter från större koncerner och bolagsgrupper (carve-outs & spin-offs).

Genom att kombinera tillgång till kapital med operativ erfarenhet av att lösa svåra situationer, är vi unikt rustade för att leda våra portföljbolag genom en period av intensiv och genomgripande omställning. Vårt mål är att hjälpa våra bolag att snabbt återfå en sund och uthållig lönsamhet.

Åtgärderna för att avhjälpa en kris kan se olika ut, men ofta handlar det om kraftfulla kostnadsbesparingar och ett stärkt fokus på en sund kärnaffär. Ofta ingår en översyn av balansräkningen som en viktig del i processen.

Lazarus kan även investera i välmående bolag men där vi ser utvecklingspotential, antingen organiskt eller genom förvärv. Vi ser våra portföljbolag som plattformsinvesteringar, där vi med fördel kan genomföra tilläggsförvärv. Tilläggsförvärv kan ske av välmående bolag, liksom i finansiellt eller operativt utsatta bolag.

Investeringsportföljen består idag av 8 bolag i olika storlekar, aktiva i olika branscher. 6 av portföljbolagen har huvudkontor i Sverige, och resterande två bolag har  huvudkontor i Björneborg, Finland respektive London, Storbritannien. Lazarus har totalt genomfört 10 investeringar, där två mindre innehav hittills har avyttrats.

Lazarus grundades 2019 av fyra partners med erfarenhet av att leda och förvärva bolag i speciella situationer. Teamet består idag av 12 personer med olika bakgrund, men med intresse och erfarenhet av att hjälpa bolag i kris eller med utvecklingsbehov.

Lazarus har ett starkt professionellt nätverk, med nära relationer till bland annat branschexperter, rådgivare, och investerare, liksom Private Equity-bolag, investment banker och advokatbyråer. Vi använder bland annat vårt nätverk för att få specifik branschkunskap vid förvärv och i turnaround processen, samt för att få nya investeringsmöjligheter.

Lazarus letar ständigt efter nya investeringsmöjligheter liksom efter personer till vårt nätverk. Välkommen att höra av dig om du vill höra mer om Lazarus eller om våra investeringar.

- Lazarus grundades 2019 av fyra partners med erfarenhet av att leda och förvärva bolag i Speciella Situationer.

- Som ett privatägd svenskt aktiebolag med en långsiktig investeringshorisont investerar Lazarus från egen balansräkning.