Lazarus är ett investeringsbolag som fokuserar på att förvärva majoritetsandelar i bolag som befinner sig i en utsatt position med finansiella eller operativa utmaningar (special situations), men där det finns en god möjlighet till operativ förbättring (turn-arounds). Vid sidan av denna typ av förvärvssituationer letar vi aktivt efter avknoppningar av verksamheter från större koncerner (carve-outs).

Genom att kombinera tillgång till kapital med operativ erfarenhet av att lösa svåra situationer, är vi unikt rustade för att leda våra portföljbolag genom en period av intensiv och genomgripande omställning. Vårt mål är att hjälpa våra bolag att snabbt återfå en sund och uthållig lönsamhet.

Åtgärderna för att avhjälpa en kris kan se olika ut, men ofta handlar det om kraftfulla kostnadsbesparingar och ett stärkt fokus på en sund kärnaffär. Ofta ingår en översyn av balansräkningen som en viktig del i processen.

Investeringskriterier

Situationer: Vi har få begränsningar; exempel på situationer där vi kan vara en del av en lösning inkluderar likviditetsbrist, brott mot lånevillkor, spin-offs från större koncerner, generationsskiften, etc. Vi föredrar bilaterala processer, där vi kan erbjuda säljaren eller kreditorer största möjliga sekretess.

Omsättning: Normalt sett från 200 mkr och uppåt (undantag kan finnas).

Lönsamhet: Svag eller negativ befintlig lönsamhet, med förbättringspotential.

Instrument: Vi arbetar med hela balansräkningen och kan förvärva både aktier, fordringar eller andra finansiella instrument.

Ägarandel: Inga formella restriktioner, men vi gör endast investeringar där vi kan få ett betydande inflytande eller kontroll.

Bransch: Alla branscher, med undantag för forskningsbolag och start-ups som aldrig visat operativ lönsamhet.

Geografi: Vi arbetar med bolag med nordisk anknytning, och föredrar bolag med huvudkontor inom Sverige.

Våra investerare

Lazarus Industriförvaltning finansieras av ett antal av Sveriges ledande företagsledare, finanspersoner och entreprenörer. Genom ett nära samarbete med våra investerare och vårt nätverk har vi möjlighet att göra transaktioner av betydande storlek.

Vårt team

Lazarus Industriförvaltning drivs av fyra erfarna partners. Tillsammans erbjuder vi en unik kombination av operativ erfarenhet av att leda bolag i kris och specialkompetens i finansieringsfrågor, transaktioner och finansiella rekonstruktioner.

Partners:
Martin Alsander | alsander@lazarus.se |0709-242034
Claes Jonson | jonson@lazarus.se | 0705-812549
Yann Blandy | blandy@lazarus.se | 0707-161731

Senior Advisors:
Pelle Törnberg
Magnus Mandersson
Kaj Relander

Kontakta
oss

Nya investeringar: Claes Jonson
jonson@lazarus.se | 0705-812549
Investerare & media: Martin Alsander
alsander@lazarus.se | 0709-242034
CxO nätverksmöjligheter: Yann Blandy
blandy@lazarus.se | 0707-161731